Natuurpoort

Recreatie & Toerisme

In Eersel speelt de vrijetijdseconomie een grote rol. Er gaat veel geld in om en de sector is een echte banenmotor. Ook onze leefomgeving profiteert flink. Voor de vrijetijdseconomie is namelijk een goed leef-, werk- en vestigingsklimaat nodig. Met veel aandacht voor ons landschap, ons erfgoed en onze cultuur. Dat alles bij elkaar zorgt voor een unieke beleving bij zowel onze eigen inwoners als bij de vele bezoekers aan onze mooie gastvrije gemeente in de Brabantse Kempen.Recreëren in een groene omgeving

Het lijkt vanzelfsprekend; de fraaie wandel- en fietspaden in een groene omgeving, de ruimte, de rust, de gastvrijheid, de muzikale en culturele evenementen, de gezellige terrasjes, een breed aanbod aan culturele en recreatieve (ontmoetings-)plaatsen. Maar dat is het niet. Een blijvende aandacht en pro-actieve houding in deze sector (ondernemer & overheid) is noodzakelijk. Dat de sector vrijetijdseconomie wezenlijk bijdraagt aan én diepgeworteld is, in onze lokale samenleving is afgelopen 2 jaar ook nadrukkelijker naar boven gekomen. De sector voelt een sterke verantwoordelijkheid voor onze gezondheid en ons welzijn: door het faciliteren van onderlinge verbinding en ontmoetingen tussen mensen, door te stimuleren dat mensen in beweging komen – letterlijk en figuurlijk – en hun vrije tijd zinvol kunnen invullen, door te zorgen voor leven in de brouwerij en de broodnodige kennis en ontspanning. De maatschappelijke meerwaarde is echter minstens zo belangrijk: het draagt namelijk bij aan onze kwaliteit van leven, de sociale cohesie, de publieke voorzieningen, de aantrekkelijke inrichting van de openbare ruimten, het kunnen ontmoeten, het aangenaam besteden van vrije tijd en gevoel van ‘trots’. We zien dat deze thema’s (brede welvaart) steeds meer naar de voorgrond treden en de aandacht krijgen die ze verdienen!

Het feit dat de sector in sterke mate verweven en verbonden is met veel andere sectoren en beleidsdomeinen (natuur, gezondheid, infra, ruimtelijke ordening, water, mobiliteit, leefbaarheid, gezondheid en welzijn), maakt dat gevraagd wordt een brede en integrale aanpak te hanteren in een goede afstemming met andere sectoren. Daarom zetten wij in op de belangrijke pijler die de vrijetijdseconomie is voor Eersel. En zetten we de samenwerking, met ondernemers en andere Kempengemeenten, op het gebied van vrijetijdseconomie in de Kempen voort, om zo het gebied de Brabantse Kempen als regio te versterken.

Een belangrijke speler hierin is de VisitEersel organisatie. Tijdens deze bestuursperiode is deze organisatie opgezet en verder geprofessionaliseerd. Eersel Samen Anders is dan ook blij om samen met TIP en SPE deze stap te hebben kunnen zetten. We zullen ons sterk maken om dit te continueren. We willen immers dat de bestaande positie van de gemeente Eersel behouden blijft en we nieuwe kansen op het gebied van wonen, werken en (be-)leven pakken. We willen ervoor zorgen dat we nieuwe bezoekers, bedrijven en bewoners verleiden en de huidige bezoekers en inwoners ‘boeien en binden’. Ook vraagt dit om organiserend vermogen, professionaliteit, focus en slagkracht. Het belang van VisitEersel is hiermee onderschreven. Goed om te vermelden dat de meeste bezoekers van ons mooie buitengebied en recreatief/cultureel aanbod, wijzelf zijn!


Het Kempenmuseum

Een andere belangrijke partner is het Kempenmuseum. De plannen om de nodige upgrade te realiseren tezamen met een bezoekerscentrum, is een wezenlijke en duurzame meerwaarde voor het Museum, voor Eersel en voor de gehele Kempen. Musea zijn van groot maatschappelijk belang. Allereerst vervullen zij een belangrijke culturele functie, omdat zij ons cultureel erfgoed beheren en dit presenteren aan een breed publiek. Maar musea zijn veel meer dan goed bezochte culturele voorzieningen.

Ook op de volgende maatschappelijke gebieden speelt het Kempenmuseum een belangrijke rol:

  • collectie-waarde
  • verbindende waarde
  • educatieve waarde
  • belevingswaarde
  • economische waarde
  • Het belang en de waarden van het museum zijn groot: het is een schatkamer van objecten en verhalen, een leeromgeving voor iedereen, heeft grote kenniswaarde, is een ontmoetingsplaats en identiteits-versterkend en daarmee een trekpleister en ook een economische kracht. Door de collecties en verhalen is het een waardevol cultuurhistorisch goed voor inwoners uit de gemeente Eersel, de Kempen maar wellicht ook regionaal of landelijk.