Milieu & Duurzaamheid

Eersel Samen Anders gaat door op de door ons ingezette weg om te werken aan een beter milieu en duurzaamheidsbeleid. Hier hebben we ons de afgelopen periode flink voor ingezet en dat blijven we doen. Daarmee hebben we de afgelopen jaren al een realistisch uitvoeringsbeleid op verduurzaming in de gemeente gerealiseerd. Dit beleid pakken wij door!

Eersel Samen Anders werkt aan:

 1. Een gezonde, duurzame en aantrekkelijke leefomgeving
 2. Een resultaatgerichte energietransitie voor de gemeente Eersel
 3. Een energieopwekkende en geluidswerende voorziening langs de A67


A. We zorgen voor een gezonde, duurzame en aantrekkelijke leefomgeving.

Eersel Samen Anders gaat door op de door ons ingezette weg om te werken aan een gezonde en fijne leefomgeving:

 • We willen dat onze dorpen en buurtschappen en de directe leefomgeving zodanig worden ingericht dat mensen van alle leeftijden en met allerlei achtergronden veilig en prettig kunnen samenleven. Daarvoor is het nodig dat de eigen inwoners tijdig en daadwerkelijk worden betrokken bij de ontwikkeling van plannen, zodat hun wensen zo goed als mogelijk worden gerealiseerd;
 • We willen dat waar mogelijk de uitstoot van ziekmakende fijnstof verdwijnt;
 • We willen veilige en mooie fietsroutes verder realiseren die naadloos aansluiten op fietsbanen van naburige gemeenten zodat onze inwoners er sneller voor kiezen om met de fiets van A naar B te reizen en de auto laten staan. Goed voor de eigen gezondheid én voor ons milieu!
 • We willen duizenden bomen planten en soorten die in onze flora eigenlijk niet thuishoren vervangen door inheemse soorten;
 • We willen de typische groene omgeving van onze dorpen en buurtschappen in stand houden en waar mogelijk terugbrengen in de oorspronkelijke natuurlijke vorm, zoals de op dit moment in uitvoering zijnde herstelde loop van de Kleine Beerze;
 • Noodzakelijke wijzigingen in onze omgeving zullen zorgvuldig moeten worden uitgevoerd, waarbij het landschappelijk karakter rondom onze dorpen geen geweld wordt aangedaan. En waarbij weer aandacht is voor een goed leven van allerlei soorten dieren en insecten;
 • Eersel, Samen Anders wil leuke en afwisselende wandelroutes dichtbij en rondom de dorpen realiseren, die alle inwoners – jong en oud - verleiden om meer te wandelen, om buiten te recreëren, om elkaar te ontmoeten en zo samen nog meer van de natuur te leren en te genieten.

B. Wij zetten voortvarend door met onze Resultaatgerichte Energietransitie gemeente Eersel.

Augustus 2020 heeft Eersel Samen Anders gekozen voor (1) maximaal haalbare duurzame en (2) voor onze omgeving minst ingrijpende maatregelen, vastgelegd in het amendement en moties met de titel: Resultaatgerichte Energietransitie gemeente Eersel. Want dat we onze benodigde energie duurzaam moeten gaan opwekken, staat ook voor ons als een paal boven water!


 1. Maximaal haalbare maatregelen: omdat de ambitie van het aanvankelijke raadsvoorstel ‘Grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen’ om vóór 2025 in de Kempengemeenten energieneutraal te zijn gewoonweg niet meer mogelijk is. Bijvoorbeeld het regionale transportnetwerk voor elektriciteit is nog jaren niet toereikend om alle via zonnecollectoren/ windmolens opgewekte energie te verdelen.

 2. Voor onze omgeving minst ingrijpende maatregelen: omdat de aanvankelijk beoogde 2.250 ha zonneweiden of 186 windmolens in onze Kempen een enorme belasting voor onze natuur vormen. Dat hebben we wat betreft onze gemeente weten te voorkomen.

Download ons integrale amendement 'Resultaatgerichte Energietransitie gemeente Eersel' hier.


We trekken gezamenlijk op: Eersel sluit nu wel aan op het Nationaal Klimaatakkoord (2019)

In dit Nederlandse akkoord is kort samengevat opgenomen dat op land 35 TWh duurzame opwekking van energie wordt gerealiseerd. Daarvoor is ons land ingedeeld in 30 Regionale Energie Strategie-regio’s (RES). De RES waar de gemeente Eersel deel van uitmaakt bestaat uit 21 gemeenten. Daarom heeft Eersel Samen Anders er mede voor gezorgd dat door de raad is besloten dat onze gemeente evenredig inzet op het realiseren van 0,055 TWh duurzame energieopwekking van deze landelijke opgave. En ‘Zon op dak’ blijft deels ook onze prioriteit houden boven het plaatsen van zonneweides en/ of het oprichten van windmolens.
Eersel Samen Anders blijft zo in lijn met het opbouwende proces van dit Nationaal Klimaatakkoord richting 2030 respectievelijk 2050. Dat hebben we in verband met de RES van onze regio als bod ingezet.

Ter vergelijking: het afgewezen raadsvoorstel ‘Grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen’ had tot doel vóór 2025 totaal 6,67 PJ (= 1,85 TWh) duurzame opwekking van energie in onze Kempengemeente te bereiken. Dan zouden de vijf Kempengemeenten alleen al veel meer dan deze opgave voor de eigen RES-regio (= 1,16 TWh) voor hun rekening nemen. De andere 16 RES-gemeenten (inclusief Eindhoven) hoeven daarvoor dan eigenlijk niets meer aan duurzame opwekking van energie te doen.

Energie besparen

We willen in onze gemeente het energiegebruik met 59% reduceren; dan hoeven we daarvoor geen energie te steken in het duurzaam opwekken. Deze besparing is 59% van het verbruik van energie in de Kempengemeenten in 2007. In 2030 willen wij daarvan voor de gemeente Eersel 15% hebben bereikt en in 2050 59%. Ter vergelijking: elf jaar geleden is in de Klimaatvisie Kempengemeenten (2009) dit doel reeds afgesproken. Aanvang 2020 bleek dat - na al die jaren - daarvan nog maar 2% is bereikt. Eersel Samen Anders pakt door, ook de komende jaren.

Energieneutraal in 2050

Dit doel, in lijn met het Nationaal Klimaatakkoord, blijft overeind. Daarvoor zullen we binnen onze gemeente de komende drie decennia gebruik moeten gaan maken van de nieuwste en vriendelijke methoden van duurzame energieopwekking. De ontwikkelingen op dit gebied gaan als een speer. Opslag van energie heeft naar onze mening maximale aandacht nodig.

Onze inwoners en hun duurzame leefomgeving

De inwoners van onze gemeente spelen een cruciale rol in het realiseren van een duurzame leefomgeving. Niet over hun heen maar juist met hun dienen de nodige maatregelen te worden gerealiseerd. Draagvlak en medewerking zijn nodig. Daarvoor hebben we een aantal maatregelen getroffen en is mede dankzij Eersel Samen Anders een miljoen euro beschikbaar. We willen dat bewoners, particuliere initiatieven en bedrijfsleven uit onze omgeving actief kansen worden geboden de doelstellingen mee te realiseren. Een duurzaamheids- en omgevingsfonds en minimaal 50% lokaal mede-eigenaarschap van duurzame projecten zijn concrete maatregelen. Al met al een beweging die nog echt op gang moet komen. Niet de makkelijkste weg. Eersel Samen Anders blijft hiervoor gaan!


C. Een energieopwekkende en geluidswerende voorziening langs de A67

In 1973, werd het traject E3, later A67 genoemd, van Eersel naar de grens met België voltooid. Deze indrukwekkende weg voor het snelverkeer heeft voor de aanliggende gebieden economische voorspoed gebracht. En nog vindt via deze weg doorlopend vervoer van mensen en middelen plaats. In toenemende mate.
Deze weg bracht vooruitgang. Maar Eersel Samen Anders vindt dat bij het brengen van vooruitgang ook hoort dat de nadelen daarvan dienen te worden beperkt.

Hoe belangrijk deze weg voor onze welvaart ook is, de A67 doorklieft namelijk onze gemeente en naarmate het verkeer is toegenomen, is ook de ervaren overlast van deze weg toegenomen, bijvoorbeeld in de vorm van geluid en fijnstof.

Voor Eersel Samen Anders is het na zo’n vijftig jaar onderhand tijd dat we deze toegenomen nadelen zoveel als mogelijk reduceren en deze weg beter landschappelijk inpassen. En dat we met de blik op kansen, het leven in de buurt van deze weg, aangenamer maken. Dat we het verminderen van geluidshinder waar mogelijk combineren met de opwekking van energie. Dat we rondom de beoogde wal, meteen een natuurlijke zone maken, waar burgers kunnen wandelen en fietsen, kinderen veilig kunnen spelen en ook dieren en planten een zo passend mogelijke habitat krijgen. Die bijdraagt aan schonere lucht. En dat we waar mogelijk onze dorpen en buurtschappen verbinden via een zoveel als mogelijk aaneengesloten recreatieve route.

Aanvang 2021 heeft Eersel Samen Anders over dit thema een online bijeenkomst georganiseerd met burgers en belangengroepen uit met name Steensel, Knegsel, buurtschap de Hees en uit Duizel.

Eersel Samen Anders blijft zich inzetten om eindelijk langs de A67 op een goede, creatieve en multifunctionele wijze een geluid beperkende voorziening te realiseren, die als zodanig deels ook een bijdrage kan leveren aan de grootschalige opwekking van duurzame energie. Met de focus op de maatschappelijke meerwaarde, voor het welzijn van burgers, flora en fauna.

Ook de komende jaren blijft Eersel Samen Anders de bouw van deze energie-opwekking geluidswal op de voet volgen, totdat deze is voltooid. Ook blijven wij ons inzetten om daarin samen te werken met de gemeente Bladel.


Wij zijn ervan overtuigd dat een aantrekkelijke leefomgeving voor de eigen inwoners, ook aantrekkelijk is voor bezoekers. Dat geeft een positieve impuls voor onze vrijetijdseconomie. En een florerende vrijetijdseconomie maakt vervolgens het realiseren van nieuwe initiatieven voor onze leefomgeving mogelijk.