Centrum

Lokale Economie & Bedrijvigheid

In Eersel en in de Kempen wonen we in een mooi groen mozaïek-landschap met levendige dorpskernen. Samen met 21 andere gemeenten vormen we de MRE (MetropoolRegioEindhoven) in een zeer sterk groeiende Brainport-omgeving. In de komende jaren vindt er een enorme schaalsprong plaats met een grote vraag naar personeel en woningen. De verwachtingen zijn dat we groeien met zo’n 200.000 mensen naar ruim 1 miljoen in dit gebied. Dit biedt enorme kansen. Eersel moet zorgen dat we met dit gegeven slim, ondernemend en pro-actief gaan acteren. De druk op (beschikbaarheid van) mensen en (woning)ruimte zal fors toenemen. Dit vraagt om zorgvuldige afwegingen met, naast de economische groei, aandacht voor de brede welvaart. Op verschillende ‘grens-overstijgende’ thema’s, zoals Economie, werken we nauw samen met onze buren (de Kempengemeenten) en de regio (MRE). Samen komen we immers verder. De uitdagingen die voor de deur staan, zal de samenwerking versterken. Eersel Samen Anders wil hierin de relatie met Ondernemend Eersel en ander ondernemersverenigingen (KOP), Kempengemeenten en MRE blijvend versterken. Samen kunnen we ook een vuist maken richting Den Haag.

Belangrijke economische pijlers waar Eersel Samen Anders zich op richt zijn:

  • Versterken lokale economie in de dorpen; Visit Eersel
  • Kwalitatief winkelcentrum Eersel
  • Samenwerkende bedrijvigheid
  • Toerisme & recreatie


Visit Eersel

Eersel samen Anders hecht veel waarde aan het ‘centrummanagement’ in de vorm van de Vist-organisatie. Mede dankzij de inzet en vasthoudendheid van Eersel Samen Anders is er een professionaliseringsslag doorgevoerd. En uiteraard vooral dankzij de inzet en enthousiasme van actieve winkeliers, de SPE, TIP en horecaondernemers in het centrum zijn er grote stappen gezet. Eersel samen Anders wil dit initiatief nadrukkelijk blijvend ondersteunen. Daar waar we samen zaken slimmer en efficiënter kunnen aanpakken moeten we dat ook doen. Evalueren en het beter gaan doen is een uitgangspunt. De Visit-organisatie staat niet alleen opgesteld voor het centrum. Het buitengebied van Eersel met al haar dorpen zijn onderdeel van het programma. Een programma om onze gemeente als geheel, nog meer op de kaart te zetten als een aantrekkelijke gemeente voor bedrijvigheid, toerisme en economie.


Winkelcentrum Eersel

Het centrum van Eersel kent kwalitatief hoogwaardige horeca, en veel winkelruimte. Eersel samen Anders vindt het belangrijk dat we een compact winkelcentrum in de kern Eersel hebben en houden. Dit werkt versterkend voor de ondernemers met name voor het midden- en kleinbedrijf. Het is aantrekkelijk voor het winkelend publiek en het beperkt de leegstand zo veel als mogelijk. Winkels buiten het kerncentrum Eersel willen we om te vormen naar woningen. De voorzieningen, voor wat betreft winkel en horeca, trachten we minimaal te handhaven in elk dorp.


Samenwerkende Bedrijvigheid

Eersel samen Anders hecht veel waarde aan de bedrijvigheid in de gemeente Eersel. Het brengt ons werkgelegenheid, welvaart en bijvoorbeeld sponsoring van het verenigingsleven. Versterking van de bedrijven is mogelijk door het verlagen van de regeldruk, innovatie en kruisbestuiving door samenwerking. De nadruk moet dan ook liggen op toegankelijkheid van kennis, veel onderling contact tussen de bedrijven (netwerk) en laagdrempelige samenwerking met onderwijsinstellingen. Wij omarmen de triple-helix-gedachten (samenwerking tussen Ondernemers-Onderwijs-Overheid).
Ondernemende inwoners en creatieve ondernemers krijgen de ruimte. Je ziet dat momenteel de vraag naar en aanbod van werk, niet helemaal op elkaar is afgestemd. Zo is er veel vraag naar technisch geschoolde arbeiders. Het KOP en het Huis van de Brabantse Kempen ondersteunen daarin met projecten, waaronder techniek-portaal . Graag willen we meer gaan inzetten op talentontwikkeling, aanbieden van stageplekken en de verbinding van scholen met bedrijven.

Eersel is een ondernemende gemeente. Van zzp, mkb tot industrieel, Eersel kent veel bedrijvigheid. Door de groei in de regio, maar vooral voor de doorontwikkeling van onze eigen ondernemers, wordt de druk op beschikbare industriegrond groot. In Eersel èn ook op het KBP, zijn inmiddels alle gronden vergeven. Naast de aandacht voor het revitaliseren van bestaande terreinen, dienen we ook te kijken naar mogelijke uitbreidingsmogelijkheden of vestigingsplaatsen. Samen met de Kempengemeenten wordt een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke ontwikkelingen. Duurzaamheid speelt, uiteraard, hier ook een belangrijke rol. De ingezette weg, zon op dak, onderzoek naar een waterstofstation op het KBP en groene inpassing met aandacht voor biodiversiteit en waterretentie, zetten we door.


Toerisme & Recreatie

We willen de Kempen nog nadrukkelijker op de kaart zetten als een aantrekkelijk gebied voor toerist, recreant en inwoner. Bedrijven versterken elkaar hierin door elkaar op te zoeken en samen te werken. Door PMC’s (productmarketingcombinaties) te ontwikkelingen, voegen we beleving toe, maar biedt het ook vele kansen voor bedrijven om ‘aan te haken’. Ook voor initiatieven van de agrariërs die naast hun bedrijf willen investeren in recreatie zien we kansen om een aantrekkelijk product voor toeristen en onze inwoners te realiseren. Dit kan leiden tot omvorming van een agrarisch bedrijf naar een volledig toeristisch bedrijf, bijvoorbeeld het Caves in Wintelre. Eersel samen Anders vindt het dan ook van belang dat vanuit het lange termijn perspectief positief met deze plannen moet worden meegedacht. De agrarische sector speelt nog steeds grote en belangrijke rol m.b.t. de werkgelegenheid, de economie en het buitengebied. Verduurzaming van ons landschap vraagt om gezamenlijke inzet. We stimuleren een duurzame veehouderij en geven de agrarische ondernemers dan ook de kans om zich te oriënteren op het verbreden van hun werkzaamheden.

Een uitkering is een vangnet als werken (even) niet lukt. Wij vinden het een goede zaak dat er een start wordt gemaakt om redelijkerwijs een tegenprestatie te gaan leveren als men een uitkering ontvangt. Dit blijft maatwerk, maar helpt om in het werkritme te blijven en mee te tellen en mee te doen in de samenleving. Voor de Kempengemeenten vervult KempenPlus de rol van het begeleiden van mensen naar werk. Is de stap naar regulier werk (nog) te groot, kennen we beschut werken.