"Ruimtelijke ordening & Woningbouw"

Woningbouw_Duizel

Veel aandacht gaat uit naar nieuwbouw, dit is belangrijk. We dienen echter de bestaande voorraad niet te vergeten, dat betreft namelijk het grootste gedeelte van alle woningen en bedrijven in de Gemeente Eersel. Goed onderhouden woningen met een laag energie verbruik zijn goed voor het milieu en de portemonnee van onze inwoners.

Eersel samen Anders vindt het belangrijk dat er voldoende woningen voor starters en jonge gezinnen komen, in iedere kern. Actief inspelen op de behoefte van onze (toekomstige) inwoners. Een actuele en actieve woonvisie is hierbij van groot belang. We moeten aantrekkelijk blijven voor jong en oud. De senioren moeten kunnen blijven wonen in hun vertrouwde en ‘betrokken’ omgeving, maar ook moeten we de balans in de samenstelling (demografie) van onze kernen bewaken. Een noodgedwongen vertrek van de jeugd zorgt immers voor een uitholling van de leefbaarheid in diezelfde dorpen. Het financieren van een nieuwe woning is vaak moeilijk. Om de woningmarkt te stimuleren komt Eersel samen Anders met meerdere voorstellen:

  • Het begint met het aansluiten bij de wens van de koper of huurder waarbij een woonvisie een passend instrument is. De vergrijzing vraagt om bijvoorbeeld meer gelijkvloerse woningen bij de voorzieningen.

  • Eersel samen Anders is van mening dat we met de grondprijs moeten differentiëren naar energieprestaties van de nieuwbouwwoning. Het bouwen van energiezuinig of energie neutrale woning willen we stimuleren door de grondprijs aan te passen.

  • Verder willen we differentiatie in de grondprijs naar locatie onderzoeken. Grondprijzen in bijvoorbeeld Duizel kunnen mogelijk lager zijn dan in Eersel. Dit zien we namelijk ook terug in de woningprijs voor een vergelijkbare woning. Differentiatie betekent ook een goede afstemming met de omliggende gemeenten. We moeten elkaar niet gaan beconcurreren.

  • De gemeente moet ook onderzoeken om grond in erfpacht aan te bieden. Kopers hoeven dan minder geld te lenen waardoor ze eerder een huis kunnen kopen. Voor de gemeente is dan de pachtopbrengst een jaarlijks terugkerende inkomsten bron.

  • De gemeente dient bij het bepalen van de grootte van de kavels rekening te houden met de betaalbaarheid. Te grote kavels zijn duurder en daardoor lastiger te financieren.

  • Voldoende mogelijkheden in alle kernen voor het bouwen van sociale huurwoningen en starterswoningen.

  • Visie ontwikkelen voor een actief ‘grondbeleid’ met aandacht voor cyclische bouwen.

  • Een actuele uitdaging vormen de vrijkomende agrarische gebouwen (VAB). Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor eigenaren en maatschappij.

Tenslotte moeten we bij de woningcorporatie er op aandringen voldoende woningen voor de lagere inkomens beschikbaar te hebben.

Monumenten
Eersel samen Anders zet zich in voor het behoud van de Eerselse waardevolle gebouwen en bomen. De gebouwen en het groen dragen bij aan het overbrengen van verhalen die de dorpen, de dorpen maken. Dit is aantrekkelijk voor onze inwoners en vormt een mooie omgeving voor de toeristen die onze dorpen bezoeken.

Leefbaarheid
In alle kerkdorpen in onze gemeente staat een ding voorop: het behoud van de leefbaarheid. Leefbaarheid is veel meer dan alleen gebouwen en wordt mede bepaald door de inwoners. Niemand dan de bewoners zelf weten het beste wat er nodig is. De afgelopen periode zijn er veel voorzieningen gerealiseerd door inzet van de inwoners en een financiële bijdragen van de provincie. We moeten reëel zijn en constateren dat deze financiële middelen niet langer in die mate beschikbaar komen. Eersel samen Anders pleit ervoor om van uit de vraag van de inwoners te kijken wat nog wel mogelijk is. Elk dorp of wijk kan vanuit eigen kracht plannen opstellen.