Natuur en Buitengebied

Boerendag_VessemEersel samen Anders vindt dat de gemeente Eersel een richtinggevende en ondersteunende rol moet spelen in de omvorming naar een energiek en aantrekkelijk buitengebied. Hierbij moet de gemeente rekening houden met de verschillende belangen; gezondheid, veilig voedsel, dierenwelzijn, recreatie.

Dat vraagt om aandacht voor een goede relatie tussen agrariërs en het maatschappelijk veld. Het aantal agrarische bedrijven neemt geleidelijk af; stallen komen leeg te staan (VAB’s). Om hiervoor een goede oplossing/herbestemming te vinden, is het belangrijk dat het ‘redesign buitengebied’ een breed gedragen document wordt. Het is wel een voorwaarde dat die ontwikkelingen duurzaam zijn en passend binnen de eisen die worden gesteld op het gebied van gezondheid, milieu- en dierenwelzijn.

Is er nog toekomst voor agrariërs? Zeker. Juist vernieuwing moet mogelijk blijven en is nodig voor verdere duurzame verbeteringen! Vernieuwing van veehouderrijen moet wel zorgvuldig zijn. Zorgvuldig betekent aandacht voor de verschillende belangen, dus ook die van de omgeving. Hiermee volgen we de lijn van de provincie met haar BZV (Brabantse Zorgvuldigheids Score). Belangrijk is wel dat de BZV eenvoudig toepasbaar en werkbaar moet zijn. Eersel samen Anders wil dat de landbouwontwikkelingsgebieden niet te dicht bij de kernen en de natuur komen te liggen. Het moet zo ingericht worden dat inwoners en agrariërs niet in elkaars vaarwater terecht komen.

De zorg voor de natuur en het milieu is de zorg van ons allemaal. Het akkoord van Parijs verbindt ook ons in de opgave naar een duurzame toekomst. Onze samenleving moet in 2050 energieneutraal zijn. Eersel samen Anders streeft er naar om dit eerder te realiseren. Om dit tijdig te laten slagen, stimuleren we inwoners, bedrijven en verenigingen gezamenlijk de schouders eronder te zetten en innovatieve oplossingen te bedenken en mogelijk te maken.