"De jeugd heeft de toekomst"

Behoud sportparken elke kern

Eersel samen Anders gunt de jeugd graag een onbezorgde tijd. De laatste jaren hebben we al kunnen zien dat inwoners graag de openbare ruimte leuker wil maken, bijvoorbeeld voor hun kinderen. Het is ook nog een aanleiding om de buren beter te leren kennen. Initiatieven vanuit dorpsraden, wijkraden en leefbaarheidsgroepen, waarbij de betrokkenheid van de inwoners optimaal wordt benut, dienen altijd vanuit kansen benaderd te worden en verdienen altijd een steun in de rug. Subsidies ten behoeve van verenigingen met jeugdleden zijn wenselijk om deze (sportieve en culturele) ontspanning laagdrempelig te houden. De afgelopen jaren hebben we ons hier al hard voor gemaakt. Ook de komende periode moeten we dit in stand houden. Nu een steun in de rug betekent voor straks betere kansen.

Speelvoorzieningen
Het is essentieel dat kinderen de tijd en de mogelijkheid krijgen buiten te spelen. Speelvoorzieningen vervullen tevens een belangrijke rol in het sociaal leven en de contacten daarbij. Eersel samen Anders is bereid te investeren in de speelvoorzieningen, maar wel op initiatief van de bewoners. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud. Er moet een duidelijke vraag aanwezig zijn. Een speelruimteplan opgesteld samen met de bewoners, geeft inzicht in de behoefte. Bij het creëren en vernieuwen van speeltuinen is er in het bijzonder aandacht voor kinderen met een beperking.

Zwemvoorzieningen
De zwemvoorziening heeft een toegevoegde waarde voor zowel de recreatie als onze gezondheid. De lopende overeenkomst staat nog steeds. Eersel samen Anders daagt de zwemvereniging uit om een toekomst bestendige oplossing te zoeken die past bij de maat van Eersel. Op die manier is het wellicht mogelijk om de zwemvoorziening betaalbaar te laten zijn.

Jeugdzorg
De jeugdzorg dichtbij organiseren, dat blijft het streven van Eersel samen Anders. Vanaf 2015 heeft het Rijk en de provincies de verantwoordelijkheid voor de jeugd overgegeven aan de gemeenten. We noemen dit de transitie Jeugdzorg. Het is een kans om de jeugdzorg te verbeteren; dichter bij huis, toegankelijker en met meer samenhang. Eén aanspreekpunt. Dus wat ons betreft zoveel mogelijk in de wijken en dorpen, dichtbij de jeugdigen en hun gezinnen. Hulpverleners die van elkaar weten wat ze doen en onder de vlag van een regisseur, Het Centrum voor Jeugd en Gezin. Een goed werkend signaleringssysteem is daarbij essentieel. Eersel samen Anders juicht deze ontwikkeling in beginsel toe omdat de toegang makkelijker kan worden, minder doorverwijzingen en meer preventie; voorkomen van grote(re) problemen. Ingezet moet worden om de overlappingen van verschillende organisaties te stroomlijnen waardoor veel effectiever en middels minder schijven gewerkt kan worden wat uiteraard ten goede komt aan de jeugd. De zorg begint bij de basis. Het is een complexe transitie gebleken. En nog steeds zijn er verbeterpunten te realiseren. Blijvend aandacht voor de 3d’s blijft essentieel.