Afbraak voorziening sportaccomodaties dorpskernen Eersel als gevolg van gedoogakkoord

Bij de behandeling van het (geamendeerde) Welzijnskader 2017-2020 is in de raadsvergadering van 27 september j.l. door de Eerselse coalitiepartners PvdA-GL, D66, CDA met hun gedoogpartner VVD besloten om het samengaan van sportverenigingen in de gemeente Eersel van bovenaf niet alleen te stimuleren en te faciliteren maar dwingend op te leggen. Dit is een uitvloeisel van het gesloten gedoogakkoord met de VVD die deze eis heeft ingebracht als "wisselgeld" voor een ommezwaai van 180 graden in het dossier Breemakkerweg 5 wat afgelopen januari heeft geleid tot de val van de Eerselse coalitie. Ja U leest het goed. Er worden flinke offers gevraagd van onze Eerselse burgers (sportverenigingen) als gevolg van gemaakte politieke keuzes. Politieke keuzes, gemaakt door burgerraadsleden die misschien nooit lid zijn geweest van een sportvereniging, sterker nog misschien wel nooit op een gemeentelijk sportpark zijn geweest en daarom ook niet kunnen weten wat een sportvereniging betekent voor onze kernen. Los van een laagdrempelige manier om gezond en in teamverband te kunnen sporten, gaan zij totaal voorbij aan de sociale meerwaarde van een voorziening zoals een sportaccommodatie in iedere dorpskern. En is u als burger iets gevraagd? Is er vooraf overleg geweest met de sportverenigingen? Hebben deze inspraak gehad in dit dossier? Van bovenaf opleggen betekent niets meer en niets minder dan "sportverenigingen ga pro-actief met elkaar in gesprek met de doelstelling samen te gaan met een andere sportvereniging buiten de eigen dorpskern". De strop wordt langzaam aangetrokken! Dit staat ook haaks op de verkiezingsprogramma's van genoemde politieke partijen én haaks op het op 17-04-2014 gesloten coalitieakkoord "Samen Vooruit" van eerder genoemde coalitiepartners. Een zinsnede uit het coalitieakkoord " het samengaan van sportverenigingen wordt gestimuleerd en gefaciliteerd, maar niet van bovenaf opgelegd" Daar hebben de coalitiepartners naar wij mogen aannemen met het volle verstand hun handtekening onder gezet voor U inwoners van de gemeente Eersel. Citaat uit het verkiezingsprogramma "Het CDA heeft zich al jaren en met succes, sterk gemaakt voor goede voorzieningen in de dorpen waaronder sportparken en stimuleert hiermee een sterke lokale en sociale infrastructuur. Dat beleid zetten wij voort." "D66 is van mening dat de sociale functie die uitgaat van het verenigingsleven zorgt voor meer sociale cohesie en leefbaarheid. Dit rijke verenigingsleven dient door de gemeente Eersel te worden gefaciliteerd en gekoesterd en dit begint bij te luisteren naar en in gesprek te gaan met de verenigingen" Mooie verkiezingsretoriek die niet te rijmen is met het genomen besluit "minder sportparken in de gemeente Eersel". Dit is onbegrijpelijk en niet uit te leggen. Na de val van de coalitie begin 2016 werd onder aanvoering van D66 Eersel een "links blok gevormd" om de grootste Eerselse fractie Eersel Anders buitenspel te zetten en later met de rechtse liberalen een gedoogakkoord aan te gaan. Het is vooral aan D66 Eersel om zich hiervoor diep in een hoekje te gaan schamen. En CDA portefeuillehouder mw. van de Hamsvoort wordt zo gedwongen om dit dossier met het schaamrood op de kaken te verdedigen en mag ook het slechte nieuws gaan vertellen aan de verenigingen. Ze mag het ook gaan uitleggen aan de Eerselse burger die het vertrouwen heeft gegeven aan ditzelfde CDA bij de verkiezingen in 2014. In onze visie is dit een opmaat naar de nekslag voor de zorgvuldig en met veel vrijwilligers opgebouwde sportparken van onze vitale verenigingen in onze kerkdorpen. Onze sportparken in onze kerkdorpen zijn centrale ontmoetingsplaatsen voor onze burger. Onze sportverenigingen betekenen en zijn veel meer dan kille cijfers van ledenaantallen. Wat vindt de Duizelse voetballer er van als hij straks op zijn fiets met zijn rood-gele tenue 4 kilometer verderop bij EFC mag gaan sporten. Wat vinden de Knegselse Boys van de plannen samen te gaan met vv Steensel. En de ouders van DEES pupillen; laten die hun kroost straks gaan voetballen bij vv Vessem? Het zal een stimulans zijn voor individualisme. De sociale spin-off van het laagdrempelig en in teamverband sporten is niet eenvoudig uit te drukken in harde cijfers, maar is ons inziens een belangrijke pijler om de leefbaarheid binnen de afzonderlijke kernen te waarborgen. Het samengaan van sportparken kan ons inziens dan ook pas gebeuren na een zorgvuldig doorlopen proces van natuurlijke aard als clubbesturen het met elkaar eens zijn.