Eersel Anders zet zich in voor uw leefbaarheid en volksgezondheid

Volgens de Wereld Gezondheids Organisatie WHO & het Kennis & Adviescentrum voor Dierplagen KAD in Wageningen is de opkomst van plaagdieren in woonkernen een landelijke trend. In 2014 17% meer meldingen van de zwarte rat t.o.v. 2013. In onze regio is naast Wintelre al diverse keer overlast gemeld vanuit onder andere Eindhoven-Noord & Acht. U heeft dit kunnen lezen in de krant. Een lage concentratie plaagdieren wordt als normaal ervaren in onze leefomgeving. Zo nu en dan een muis of rat vangen is niet vreemd. Maar waar focust een rat zich op ? Op overleven, net als de mens. Met andere woorden eten, drinken en voortplanten. Een volwassen vrouwtje kan per jaar wel zo'n 40 tot 50 jongen werpen. In het voorjaar van 2014 steeg de overlast en het aantal gevangen exemplaren in Wintelre explosief. In een jaar tijd op vier locaties wel 40 tot 50 stuks elk. Daarnaast nog de meldingen van enkele tot tien stuks. In totaal zijn er 57 meldingen gedaan bij de gemeente. Als ik een inschatting mag maken in een jaar tijd totaal 300 gevangen exemplaren. In relatie tot genoemde 'vermeerderings capaciteiten' kunnen we vaststellen dat er ook heel veel ratten niet worden gevangen! Is er dan sprake van een plaag?

Wat is eigenlijk de omschrijving van een plaag?

Een mogelijke oorzaak is te vinden in het feit dat er bij het slopen van oude kippen- en varkensstallen geen aandacht wordt besteed aan het bestrijden van plaagdieren voor aanvang van de sloop van het gebouw. Dankzij inspanningen van Eersel Anders wordt er per direct bij een aanvraag van een sloopvergunning voor een stal aandacht gevraagd voor ongediertebestrijding. Maar is dit handhaafbaar? Er is een groot verschil tussen 'aandacht vragen voor' OF 'u moet dat uitvoeren'! Vroeger kon je bij een waarneming van ratten de gemeente bellen en deze loste dit dan op. Deze voorziening is er niet meer. Via de leefbaarheidsgroep 'Leefbaar Wintelre' is ook de gemeente Eersel geinformeerd. De gemeente heeft haar informerende en adviserende taak op zich genomen, de bestrijding in de openbare ruimte (zijnde speel-locaties en openbaar groen) is ook een taak van de gemeente. Binnen twee dagen werd in Wintelre een 'huis-aan-huis' informatie-bulletin verspreid. In dit informatie-bulletin van juni 2014 meldt de gemeente Eersel dat het 'natuurlijk een zorgplicht heeft ten aanzien van de volksgezondheid en ook ingrijpt als deze in gevaar komt!' Maar wat gaan we dan doen? In geval van gevaar voor leefbaarheid en volksgezondheid als gevolg van plaagdieren is onduidelijk wat er moet gebeuren en wie wat doet! Wie stelt vast of dat de leefbaarheid & volksgezondheid in gevaar is aan de hand van welke meetbare criteria? De feitelijke preventie en bestrijding op eigen terrein is volgens de gemeente een verantwoordelijkheid van de burger. In Wintelre zijn enkele dorpsgenoten uit verschillende buurtschappen die de overlast actief aanpakken, monitoren en informeel elkaar op de hoogte houden waar en in welke mate de zwarte rat actief is in Wintelre. Ook het bespreekbaar maken & houden van deze overlast is een niet onbelangrijk aspect. Onderling samenwerken is de sleutel tot succes bij de bestrijding. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is ingeperkt per januari 2015 ; het traditionele rattenvergif is niet meer voor de burger te koop en mag niet meer buiten worden gebruikt. Er geldt een overgangsperiode tot 1 januari 2017. Wat zal het effect op de overlast hiervan zijn op termijn? Wat nu te doen als de overlast niet teruggedrongen kan worden en als de leefbaarheid en/of de volksgezondheid in gevaar komt? Wie neemt dan de regie? Daar ligt (nog) geen plan voor klaar. Reden voor mij om dit als volksvertegenwoordiger bij de gemeenteraad onder de aandacht te brengen in de commissievergadering van jongstleden 10 maart 2015; niet alleen voor Wintelre maar voor de gemeente Eersel in zijn algemeenheid. In het aanstaande voorjaar kan er zomaar plotseling overlast ontstaan in Steensel of Duizel of een van de andere kerkdorpen! Tijdens de behandeling in de commissie is dit onderwerp in al zijn aspecten besproken. De gemeente stelt dat ze ingrijpt als de volksgezondheid in gevaar is maar verwijst voor de definitie van 'volksgezondheid in gevaar' naar de GGD welke desgevraagd in haar antwoorden op haar beurt weer doorverwijst naar het KAD. Herhaaldelijk is tijdens de vergadering gevraagd naar de definitie van een plaag, het antwoord bleef uit. De vicieuze cirkel is dan rond en de burger die de overlast ervaart is hiermee niet geholpen. De portefeuillehouder heeft beloofd te komen met een raadsvoorstel waar de focus wordt gelegd op het verbeteren van het meld- en registratiesysteem (laagdrempelig maken) en in te zetten op preventie. Bestaand beleid voortzetten dus. Ik ben blij met de aandacht voor dit onderwerp maar had inhoudelijk meer verwacht, met name de focus op 'wie neemt de regie' als er daadwerkelijk een plaag is en wat is het plan van aanpak als er melding wordt gedaan van de ziekte van Weil. De zwarte rat is een overbrenger van deze ziekte en een pro-actieve houding van de gemeente zou hier op zijn plaats zijn geweest! Eersel Anders is een voorstander van een plan van aanpak als aanvulling op bestaand beleid t.a.v. overlast als gevolg van plaagdieren. Geen rapport van 65 pagina's, enkel twee A-4 tjes met beknopt een plan van aanpak.