Veerkrachtig Bestuur
Gemeente Eersel

Vanuit de Provincie is er een nadrukkelijke opdracht neergelegd om als gemeente na te denken over een veerkrachtig bestuur. Dit wil zeggen een bestuur dat de ‘uitdagingen van de toekomst aankan’. Hoe vaag wil je het hebben ? Maar goed, om invulling te kunnen geven aan deze maatschappelijke opgaven, is samenwerken van groot belang. Samenwerken met burgers, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Maar óók de samenwerking tussen overheden (omringende gemeenten) is belangrijk.
Afbraak voorziening sportaccomodaties dorpskernen Eersel als gevolg van gedoogakkoord

Bij de behandeling van het (geamendeerde) Welzijnskader 2017-2020 is in de raadsvergadering van 27 september j.l. door de Eerselse coalitiepartners PvdA-GL, D66, CDA met hun gedoogpartner VVD besloten om het samengaan van sportverenigingen in de gemeente Eersel van bovenaf niet alleen te stimuleren en te faciliteren maar dwingend op te leggen. Dit is een uitvloeisel van het gesloten gedoogakkoord met de VVD die deze eis heeft ingebracht als "wisselgeld" voor een ommezwaai van 180 graden in het dossier Breemakkerweg 5 wat afgelopen januari heeft geleid tot de val van de Eerselse coalitie. Ja U leest het goed.
Eersel Anders zet zich in voor uw leefbaarheid en volksgezondheid

Volgens de Wereld Gezondheids Organisatie WHO & het Kennis & Adviescentrum voor Dierplagen KAD in Wageningen is de opkomst van plaagdieren in woonkernen een landelijke trend. In 2014 17% meer meldingen van de zwarte rat t.o.v. 2013. In onze regio is naast Wintelre al diverse keer overlast gemeld vanuit onder andere Eindhoven-Noord & Acht. U heeft dit kunnen lezen in de krant. Een lage concentratie plaagdieren wordt als normaal ervaren in onze leefomgeving. Zo nu en dan een muis of rat vangen is niet vreemd. Maar waar focust een rat zich op ? Op overleven, net als de mens. Met andere woorden eten, drinken en voortplanten.
Gemaakte fout herstellen dossier Breemakkerweg 5

Er is geen sprake van gezichtsverlies om een gemaakte fout te erkennen en te herstellen. Integendeel.... Dit zou de insteek moeten zijn van een gemeente naar haar burgers toe. Het is bovendien ondoenlijk voor een burger om de totale gemeente te controleren. Daar is tenslotte de gemeenteraad voor en de ambtelijke organisatie wat onderdeel uitmaakt van hun werkzaamheden. Als Eersel Anders zijn wij van mening waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Is dat erg??!! Als de fouten zo spoedig mogelijk hersteld worden niet. Als dat 37 jaar duurt wel.
Legt de gemeente Eersel de rode loper uit voor MC DONALDS ? Deze vraag werd ons voorgelegd tijdens de commissievergadering van 12 januari jongstleden. MC Donalds heeft een principeverzoek ingediend voor realisering van een fastfood restaurant nabij de carpoolplaats aan de Steenovens in Eersel. Na twee eerdere verzoeken in de afgelopen (circa) tien jaar van MC Donalds is dit de derde poging. Is driemaal scheepsrecht? Middels een 'ja, mits ...' opstelling van het college werd na ongeveer anderhalf uur discussie in de commissie duidelijk hoe de vlag er bij hangt.
Zoals bekend is de coalitie van CDA, D66 en PvdA/GL op 26 januari gevallen omdat ze een motie die door een meerderheid in de gemeenteraad is aangenomen weigerde uit te voeren. De wethouders hebben hun portefeuille beschikbaar gesteld en er zou een nieuwe coalitie gevormd moeten worden. Eersel Anders is op grond van de verkiezingsuitslag aangewezen als partij om het proces van een nieuwe coalitie te leiden. Het vormen van een nieuwe coalitie is niet van de grond gekomen. Als Eersel Anders hebben wij gekozen voor een informateur om het proces mbt het vormen van een coalitie te begeleiden en dit proces zo transparant mogelijk te laten verlopen.